Snel delen en sneller rekenen met hoofdrekentrucs en methodes (2024)

Snel delen en sneller rekenen met hoofdrekentrucs en methodes (1)

Delen is wellicht de lastigste van de bewerkingen. Toch zult u zien dat wanneer u de juiste methode consequent toepast, u vrijwel iedere deling zonder problemen uit uw hoofd kunt maken. Zoals door de hele website heen gebruiken we voor delingen ook de van links-naar-rechts methode. Deze methode toepassen betekent in feite dat u in uw hoofd een staartdeling maakt.

Probeer de methode consequent toe te passen. Schatten kost u meer tijd en u maakt makkelijker fouten.

Van links naar rechts delen: een extra stap(je)

De eerste stap is dat u uitrekent uit hoeveel getallen het antwoord bestaat. Dit laat zich het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Denk u zuch in dat u 186 gaat delen door het getal 3. U weet dat 10 x 3, 30 is. U weet ook dat 100 x 3, 300 is. Omdat 186 minder is dan 300, weet u dat het antwoord op deze deling uit twee getallen bestaat, dus ergens tussen 10 en 99.

Voorbeeld: 567 / 7, hoeveel getallen?

7 x 10 = 70
7 x 100 = 700
567 is groter dan 70, en kleiner dan 700. Het antwoord bestaat uit twee getallen, dus tussen het getal 10 en het getal 100

Delen met of zonder rest

Je kunt alle getallen door elkaar delen. In sommige gevallen is de uitkomst een geheel getal, en in andere gevallen zul je een rest of breuk overhouden. De uitkomst van 14 / 7 is 2 (een geheel getal), maar als je 17 deelt door 7 houdt je een breuk over, namelijk 17 / 7 = 2 3/7. Er bestaan methoden waarmee je voordat je begint te rekenen kunt zien of je een rest overhoudt. De methoden vindt je hier.

Eerste getal van de deling

We gaan even door met de deelsom uit het voorbeeld, 567 / 7. We weten al dat het antwoord ergens tussen 10 en 100 ligt. Wat we nu gaan doen is kijken wat de maximale vermenigvuldiging van 10 x 7 is die in 567 past. In feite is dit niet meer dan de tafel van 7 met een nul erachter. 7 x 10 = 70, 7 x 20 = 140, enzovoort. Als u deze exercitie herhaalt, zult u zien dat het getal waar we naar op zoek zijn, 80 is. Immers: 7 x 80 = 560. 7 x 90 = 630, en dat is groter dan 567 en valt dus af. We weten nu al twee dingen, namelijk dat de uitkomst uit twee cijfers bestaat, en dat het eerste cijfer een 8 is. Daarmee weten we ook dat de uitkomst ligt tussen 80 en 90; we hebben namelijk net al gezien dat 90 te groot is, omdat 7 x 90 = 630 en dat is meer dan 567.

Voorbeeld: 567 / 7 = ? (stap 2)

7 x 80 = 560
Het eerste getal van de uitkomst is dus 8.

Tweede getal van het antwoord

Nu bekend is dat het antwoord uit twee cijfers bestaat, en ligt tussen 80 en 90, maken we de laatste stap. We doen dit door het getal uit de vorige stap af te trekken van het begin getal. Dat gaat als volgt: 567 - 560 = 7. De laatste stap is dat we 7 delen door 7, en het antwoord van die deling optellen bij het getal 80 dat we al hadden. Het antwoorden van 7 / 7 = 1, en 80 + 1 = 81.

Voorbeeld: 567 / 7 = ? (stap 3)

567 - 560 = 7
7 / 7 = 1
80 + 1 = 81
Antwoord: 567 / 7 = 81

Extra voorbeeld

Omdat delen complex is, geven we nog een extra totaal voorbeeld van deze methode.

Voorbeeld: 474 / 6 = ?

Stap 1: hoeveel getallen?
6 x 10 = 60, en 6 x 100 = 600. Aangezien 474 groter is dan 60 en kleiner dan 600, bestaat de uitkomst uit twee cijfers en ligt de uitkomt tussen 10 en 100
Stap 2: eerste cijfer?
6 x 70 = 420, en 6 x 80 = 480. 474 is kleiner dan 480, en dus is 6 x 70 het maximale dat we in deze stap kunnen doen. Het eerste getal van de uitkomst is dus een 7.
Stap 3: tweede cijfer?
474 - 420 = 54. Het tweede cijfer is de uitkomst van 54 / 6 = 9
Stap 4: antwoord
Antwoord: 70 + 9 = 79

474 / 6 = 79

  • Welke getallen kun je delen zonder een rest over te houden
  • Oefenen: delen (400 sommen met antwoorden) (PDF)
  • alle printbare oefeningen (overzichtspagina)

Rekenles.com 2024 ©

Snel delen en sneller rekenen met hoofdrekentrucs en methodes (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 6228

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.